Lisa võlgnik


Võlgniku info

Võlausaldaja info

* Tärniga tähistatud väljad on kohustuslikud!

Leping ja tingimused

Komisjonileping

[kp]

Käesolev leping sõlmitakse PR24 OÜ (registrikoodiga: 14985229), keda esindab juhatuse liige Urmo Mark (isikukoodiga 38710082747) aadressiga Liimi 1, Tallinn  ja {6}, keda esindab {7}  vahel.

1.Lepingu sisu

1.1  PR24 OÜ sissenõudja teenustasu on reaalselt tagasi makstud võlgade pealt 10%. Kui üks pooltest viivitab maksega ,siis kohaldatakse viivise tasumist  võlaõigusseadus § 113 lõikes 1 teises lauses sätestatust lähtuvalt.

1.2 Poolte vahel sõlmitud lepingu kohta  avaldatakse Informatsioon Googles ja Facebookis 48 tunni jooksul peale lepingu sõlmimist.

1.3 Kokkuleppel kliendiga, sõlmitakse võlgnikuga maksegraafik ning vastavalt võlaõigusseaduse § 578 lõike 2 alusel nõutakse võlga kompromissi alusel. Kompromiss jõustub selle allkirjastamisest või seaduses ettenähtud tahteavalduse tegemisega muul viisil. Osadena tasumine toimub üksnes  siis, kui  võlausaldaja annab selleks nõusoleku.

1.4 Allkirjastades käesolev leping ,siis  PR24 OÜ ei vastuta avaldatud info eest ning vastutus lasub lepingu sõlminud eraisikul või juriidiline isik, kes kogu info Avalik.ee portaali lisab. Avalik.ee portaali tingimused allkirjastab ta digitaalselt.

1.5 PR24 OÜ on kohustatud võlausaldajale maksma võlglase poolt tasutud võla 48 tunni jooksul tööpäevadel s.o esmaspäevast reedeni peale võla tasumist, kaasaarvatud osamaksetena tasutud võla.

2. Lepingu tähtaeg

Käesolev leping sõlmitakse tähtajaliselt /tähtajatult.

3. Lepingu muutmine ja lõppemine

3.1 Käesolev leping muudetakse üksnes poolte kokkuleppel kirjalikus vormis, mis jõustub selle allkirjastamisest. Kui on tahteavaldus tehtud mõnes muus seaduses ettenähtud viisil, siis  jõustub muutmine seaduses ettenähtud tingimustel ja korras.

3.2 Käesolev leping lõppeb:

3.2.1 Tähtaja möödumisel

3.2.2 Lepingu ülesütlemisel. Ülesütlemine esitatakse teisele poolele vähemalt 14 päevase etteteatamise ajaga ning  tuues välja põhjus lepingu ülesütlemiseks.

3.2.3 Leping lõppeb muul seaduses ettenähtud juhtudel

4.Lõppsätted

4.1 Käesolev leping jõustub selle allkirjastamisest või mõnel muul tahteavaldust asendaval viisil

4.2 Käesolev leping sõlmitakse kahes identses eesti keelses eksemplaris ning kummalegi poolele jääb üks eksemplar.

4.3 Kõiki lepinguid käsitletakse konfidentsiaalselt. PR24 OÜ on õigus võlglased panna üles avalikku portaale, mis kajastavad võlgnevust (nt maksehäireregister, krediidiinfo, taust.ee jms portaalidesse).

Allkirjad

PR 24 OÜ {6}
Registrikood: 14985229 Aadress: {8}
Aadress: Liimi 1, Tallinn Tel: {9}
Tel: +372 58 188 621 E-post: {10}
E-post: info@pr24.ee
 

Vali periood

Vali makseviis


Lisa logo

Avalik.ee @ 2020