zoofirma.ru

Koolitused 

Õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise kord

1. ÜLDSÄTTED
MTÜ Avalik Koolitus- Ja Konsultatsioonikeskus (edasi Koolituskeskus) lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
Koolituskeskus pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt.
Koolitused toimuvad grupikoolitusena ja individuaalõppena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
Eesti Töötukassa klientidele toimuvad koolitused vastavalt Eesti Töötukassa reeglistikule.
Õppetöö toimub eesti või vene keeles.

2. Kooli vastuvõtmise ja lõpetamise kord
Õpilane võetakse vastu pärast sooviavaldust (internetis (http://avalik.ee), e-posti teel (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ) või telefoni teel (5820 8398)) ja õppemaksu tasumist individuaalsete õppeteenuslepingute alusel.
Koolitus loetakse lõpetanuks pärast vastava õppekava tingimuste täitmist
Koolituse lõpetamist tõendab tunnistus või tõend.

3. Väljaarvamise kord
Koolituselt väljaarvamine toimub osavõtja soovil ja sellest tuleb teatada kirjalikult.

4. koolituse eest õppetasu maksmine ja sellest vabastamine
Täienduskoolituse eest tasu maksmine toimub arve alusel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 5 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusele mitteilmumise korral õppemaksu ei tagastata.
Õppemaksust vabastamist kehtestatud ei ole.

5. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
Teoreetiline õpe toimub koolituskeskuse ruumides. Praktiline õpe võib toimuda ka väljaspool koolituskeskuse ruume.

Koolituskeskus viib läbi koolitusi õppeklassis, mis vastab töötervishoiu ja tööohutuseseaduse ssätestatud töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele. Õppeklass on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.
Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjal paberkandjal.

6. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
Kõikidel lektoritel on erialane haridus või kutsetunnistus koolitatavas valdkonnas või selle puudumisel piisav erialane töökogemus koolitatavas valdkonnas.

7. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
Täienduskoolituse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õpiväljundid (kui täienduskoolituse eesmärk on kutsestandardis või riiklikus õppekavas või tasemeõppe õppekavas sisalduvate kompetentside omandamine või on eesmärgiks anda täienduskoolituse läbinule õigus mingis valdkonnas tegutsemiseks või pädevustunnistus, märgitakse see õppekavas eesmärgina ning õppekava koostamisel arvestatakse teiste seaduste alusel sellele koolitusele sätestatud nõuetega);
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal (õppekava maht  määratakse õppekavas akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile);
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud;
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi-või töökogemuse kirjeldus.

8. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD
Koolituskeskus küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid.
Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt (internetis (http://avalik.ee), e-posti teel (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. )).
Saadud tagasisidet kasutame selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.

Vaidluste lahendamine toimub vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.