zoofirma.ru

Koolitused 

  Müürsepp

Õppekeavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Koolituse algus: mai
Kursuse maht: 196 tundi (76 tundi teoreetilist ja 120 tundi praktilist õpet)
Maksumus: 2490 eurot
Toimumise koht: Sauna 6, Tallinn
Õppekeel: vene
Koostamise alus:
Registreerimine kursusele

Õppekava

1. Ehitusmaterjalide põhiomadused;
2. Kivi- ja ühendusmaterjalide klassifikatsioon;
3. Hoonete ja ehitiste klassifikatsioon;
4. Ehitussegud;
5. Kivimüüri elemendid;
6. Müürsepa tööriistad ja vahendid;
7. Tellisseinte müürimine;
8. Räästade, rinnatiste, paisumisvuukide ehitamine;
9. Müürsepa töökorraldus;
10. Üldteave betoontöödest;
11. Ohutustehnika nõuded ja tuleohutusmeetmed müürimis- ja betoontööde tegemisel;
12. Eksam.

Õpiväljundid
Oskab Teab

-ehitusmaterjalide põhiliike, seinamaterjalide ja segude põhiomadusi majaehituses;
- segude valmistamise viisi;
- troppide ja haardevahendite liike;
-  riputusvarustuse põhiliigid;
- väikekaaluga raskuste ümbertõstmise ja ladustamise reegleid;
- kivihoonete ja –ehitiste rajamisel kasutatavate osade ja koostiskonstruktsioonide põhiliike;
- kivimüüri ja monteeritavate  raudbetoonist koostekonstruktsioonide kvaliteedile esitatavaid nõudeid.

- planeerida tööd kasutades jooniseid ja/või konkreetset konstruktsiooni puudutavat kirjeldatavat seletuskirja, arvestadesvajaminevate materjalide kogustja tulevasi töökulusid;
- teostada müürimiseks vajalike mõõtmisi;
- vastavuses projektiga teostada konstruktsiooni müürimist;
-müürimiseks kasutatavaid materjale vastu võtta,  töödelda ja neid objekti piires ümber tõsta;
- teostada tema töösse puutuvaid ettevalmistus- ja lõputöid;
- võtta töö käigus arvesse materjalide omadusi, nende omavahel sobivust,  tuleohutus ja kvaliteedi norme;
- kasutada müürimisel harilikke tööriistu;
-kasutada isikukaitsevahendeid, jälgida ohutustehnikanõudeid ja säilitada töövõimet

 

Lisateave

Müürsepp on oskuseriala. Selle ala spetsialist osaleb elumajade, sildade, tootmis- ja muude keeruliste insenertehniliste ehitiste remondil ja ehitamisel looduslikest (erinevad kiviliigid) ja (savist, tuhast valmistatud) tehismaterjalidest. Müürsepp tegeleb vahetult kandvate seinte, vundamentide, sammaste, võlvide, kaarte müürimisega, osaleb akna- ja uksekarpide paigaldamisel; monteerib raudbetoonplaate ja vahelagesid. Vahel võib müürseppi näha tänavatele, kõnniteedele, platsidele tänavakivide paigaldamisel. Töötaja iseloomustus.

Koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Viktor Koivistanen
Õpingute alustamise tingimused:
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Kursuste lõpetamise tingimuseks on loengutes osalemine vähemalt 75% ulatuses ning praktilise eksami sooritamine positiivsele hindele (vähemalt 60% õigete vastuste esitamine). Pärast kursuse lõpetamist väljastatakse tunnistus kursuse läbimise ja erialaste teadmiste omandamise kohta.
Õppebaasi kirjeldus: Õppimise teoreetilise ja praktilise õpe osa toimuvad auditooriumis aadressil Sauna 6, Tallinn. Õpperuum on soe ja valge. Varustus: lauad ja toolid, õpetaja laud ja tool, seinatahvel, diaprojektor. Õppematerjale ja õppevahendeid väljastab kursuse läbiviija. On võimalus organiseerida kohvi/teepause, kasutada riidenagi, tualettruume. Praktiline osa toimub praktikaruumises, mis on sisustatud kaasaegsete vahenditega. Õppevahendid: .....