zoofirma.ru

Koolitused 

  Ehituspuusepp

Õppekeavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Koolituse algus: mai
Kursuse maht: 160 tundi (60 tundi teoreetilist ja 100 tundi praktilist õpet)
Maksumus: 2490 eurot
Toimumise koht: Sauna 6, Tallinn
Õppekeel: vene
Koostamise alus:
Registreerimine kursusele

Õppekava

Puidu töötlemise põhioperatsioonid.
Tisleri-japuusepa tööde liited
Põhiliste tisleri-ja puusepatoodete konstruktsioonid
Põhilised puidutöötlemispingid
Ehitamisel tehtavad puusepa- ja paigaldustööd
Puusepa- ja ehitustoodete viimistlus
Puusepa- ja ehitustoodete remontööde tehnoloogia
Tootekvaliteedi standardiseerimine ja kontroll
Töötamine kõrgustel (koolitustunnistus)
Tuletööd (koolitustunnistus)
Töötamine ohtlike materjalidega (koolitustunnistus) 
Eksam

Õpiväljundid
Oskab

Põhilisi puitliike ja vigu ning nende tunnusjooni; puidu füüsikalismehaanilisiomadusi; tehnilisi tingimusiosade töötlemiseks; lihtsaid puusepaliiteid; kasutatavate liimide märke ja omadusi, valmistamise viise; antiseptilistejatulekindlate segude käitlemisreegleid, nendegapuitosadeja -detailidekatmisevõtteidkasutades pintsleid; laevaruumides lihtsamööblijapehmetestpuitliikidestvalmistatudtoodeteehituslikejamontaažitöödeviisejavõtteid; ümarpalkide lõhkumise võtteid; kasutatavaid tööriistu; lihtsate jooniste ja skeemide lugemise reegleid.

 

Lisateave

Koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Õpingute alustamise tingimused:
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Kursuste lõpetamise tingimuseks on loengutes osalemine vähemalt 75% ulatuses ning praktilise eksami sooritamine positiivsele hindele (vähemalt 60% õigete vastuste esitamine). Pärast kursuse lõpetamist väljastatakse tunnistus kursuse läbimise ja erialaste teadmiste omandamise kohta.
Õppebaasi kirjeldus: Õppimise teoreetilise ja praktilise õpe osa toimuvad auditooriumis aadressil Sauna 6, Tallinn. Õpperuum on soe ja valge. Varustus: lauad ja toolid, õpetaja laud ja tool, seinatahvel, diaprojektor. Õppematerjale ja õppevahendeid väljastab kursuse läbiviija. On võimalus organiseerida kohvi/teepause, kasutada riidenagi, tualettruume. Praktiline osa toimub praktikaruumises, mis on sisustatud kaasaegsete vahenditega. Õppevahendid: ....